Regulamin

 REGULAMIN PLATFORMY DLASAMORZĄDÓW.PL

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Platforma dostępna pod adresem internetowym www.dlasamorzadow.pl prowadzona
jest przez Lucynę Żołędziowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą
P.H.U.P. OCTOPUS Lucyna Żołędziowska, ul. Żmigrodzka 145, 51-130 Wrocław, NIP:
894-203-63-09, REGON: 931039228, wpisaną do CEIDG, oraz adres poczty elektronicznej:
biuro@dlasamorzadow.pl.
1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do
przedsiębiorców korzystających z Platformy, z zastrzeżeniem, iż pkt 9 Regulaminu
skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców.
1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją
postanowień niniejszego Regulaminu jest Lucyna Żołędziowska prowadząca działalność
gospodarczą pod firmą P.H.U.P. OCTOPUS Lucyna Żołędziowska, ul. Żmigrodzka 145
10, 51-130 Wrocław, NIP: 894-203-63-09, REGON: 931039228, wpisaną do CEIDG, adres
poczty elektronicznej: biuro@dlasamorzadow.pl, numer telefonu 71/3287777. Dane
osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w
polityce prywatności opublikowanej na stronach Platformy. Podanie danych osobowych
jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca lub
Administrator, ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i
poprawiania.
1.4. Sformułowania użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:
1.4.1.KLIENT, USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie
obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności
prawnych, albo osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub
zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży lub korzysta z Usługi Elektronicznej;
1.4.2.KONTO – usługa elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem)
i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie
teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez
Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach;
1.4.3.PRODUKT – dostępna na Platformie rzecz ruchoma mogąca być przedmiotem
Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą;
1.4.4.REGULAMIN – niniejszy regulamin korzystania z Platformy;
1.4.5. PLATFORMA – platforma dlaSamorządów.pl dostępna pod adresem
internetowym: www.dlasamorzadow.pl;
1.4.6.SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – Lucyna Żołędziowska prowadząca
działalność gospodarczą pod firmą P.H.U.P. OCTOPUS Lucyna Żołędziowska,
ul. Żmigrodzka 145, 51-130 Wrocław, NIP: 894-203-63-09, REGON: 931039228,
wpisana do CEIDG, adres poczty elektronicznej: biuro@dlasamorzadow.pl, numer
telefonu 71/3287777;
1.4.7.UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana, albo zawarta
między Klientem a Sprzedawcą;
1.4.8.ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane zgodnie z procedurą
wskazaną w Regulaminie, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy
Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE
2.1. Na Platformie dostępna jest usługa elektroniczna – Konto.
2.2. Korzystanie z Konta możliwe jest po wypełnieniu formularza w zakładce „Załóż konto”
i kliknięciu pola „Załóż konto”. W formularzu niezbędne jest podanie przez
Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: nazwa użytkownika, adres e-mail,
hasło. Po zalogowaniu są do uzupełnienia (nie obowiązkowe): imię i nazwisko albo
firma (nazwa) osoby prawnej/jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości
prawnej, ulica, nr budynku, kod pocztowy, miasto, województwo, NIP, osoba
kontaktowa, telefon, dane do wysyłki, jeśli są inne niż dane do faktury.
2.3. Konto udostępniane jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma
możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji
z Konta), poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej:
bos@dlasamorzadow.pl lub też pisemnie na adres: P.H.U.P. OCTOPUS Lucyna
Żołędziowska, ul. Żmigrodzka 145, 51-130 Wrocław.
2.4. Do korzystania z Konta niezbędne jest spełnienie przez Usługobiorcę wymagań
technicznych: posługiwanie się komputerem, laptopem lub innym urządzeniem
multimedialnym z dostępem do Internetu i zainstalowaną przeglądarką internetową;
posiadanie dostępu do poczty elektronicznej; zalecana minimalna rozdzielczość ekranu:
1024×768.
2.5. Reklamacje związane z Kontem oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem
Platformy (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w
pkt 6 Regulaminu) Usługobiorca może składać:
2.5.1. pisemnie na adres: : P.H.U.P. OCTOPUS Lucyna Żołędziowska, ul. Żmigrodzka 145, 51-130 Wrocław;
2.5.2.w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
biuro@dlasamorzadow.pl.
2.6. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie
później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim
złożeniu przez Klienta Zamówienia w dowolnej formie (za pośrednictwem poczty
elektronicznej, pisemnie). Zamówienie składane jest po uprzednim przesłaniu przez
Sprzedawcę indywidualnej oferty przygotowanej w odpowiedzi na zapytanie Klienta.
W Zamówieniu niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących
Klienta: imię i nazwisko albo firma (nazwa) osoby prawnej/jednostki organizacyjnej nie
posiadającej osobowości prawnej, ulica, nr budynku, kod pocztowy, miasto, NIP, dane
do wysyłki, jeśli są inne niż dane do faktury.
3.2. Cena Produktu uwidoczniona na Platformie podana jest w PLN (złoty polski) i zawiera
podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem
Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie
i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat
– o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany w ofercie przygotowywanej w
odpowiedzi na jego zapytanie, przed złożeniem Zamówienia.
3.3. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza przyjęcie Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie
otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez
Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania
Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem,
a Sprzedawcą.

4. PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
4.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy
Sprzedaży:
4.1.1. płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy RAIFF 34 1750 0012 0000
0000 3084 4424.
4.2. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 14 dni kalendarzowych od
dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY
5.1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5.2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi
inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi
pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym także
w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
5.3. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
5.4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
5.4.1. przesyłka kurierska;
5.4.2. odbiór osobisty dostępny w P.H.U.P. OCTOPUS Lucyna Żołędziowska, ul. Żmigrodzka 145, 51-130 Wrocław;
5.5. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 21 dni roboczych, chyba że w opisie
danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin.
5.6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania
rachunku bankowego Sprzedawcy.

6. REKLAMACJA PRODUKTU
6.1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi Produktu bez wad. Podstawa
i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma
wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
6.2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta:
6.2.1. pisemnie na adres: P.H.U.P. OCTOPUS Lucyna Żołędziowska, ul. Żmigrodzka 145, 51-130 Wrocław;
6.2.2.w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
bos@dlasamorzadow.pl;
6.2.3. osobiście: w P.H.U.P. OCTOPUS Lucyna Żołędziowska, ul. Żmigrodzka 145, 51-130 Wrocław;.
6.3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż
w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się
Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za
uzasadnioną.
6.4. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub
do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie
dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient dostarczy Produktu na koszt Sprzedawcy
na adres: P.H.U.P. OCTOPUS Lucyna Żołędziowska, ul. Żmigrodzka 145, 51-130
Wrocław.

7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA
ROSZCZEŃ
7.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego
konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur udostępniane są przez powiatowych
(miejskich) rzeczników konsumentów, wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej
oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl.
7.2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania
z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
7.2.1.Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu
konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej
Umowy Sprzedaży;
7.2.2.Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji
Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji
Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie
polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą;
7.2.3.Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między
Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego
(miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań
statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów,
Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
8.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych
odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem
kosztów określonych w pkt. 8.5., 8.6., 8.7. Regulaminu. Do zachowania terminu
wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od
umowy może zostać złożone na przykład:
8.1.1. pisemnie na adres: P.H.U.P. OCTOPUS Lucyna Żołędziowska, ul. Żmigrodzka 145, 51-130 Wrocław;
8.1.2.w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
bos@dlasamorzadow.pl;
8.1.3. osobiście: w P.H.U.P. OCTOPUS Lucyna Żołędziowska, ul. Żmigrodzka 145, 51-130 Wrocław.
8.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do
Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest jako załącznik nr 1 do
niniejszego Regulaminu. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie
jest to obowiązkowe.
8.3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
8.3.1.w przypadku Umów Sprzedaży od objęcia Produktu w posiadanie przez
konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w
przypadku umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno,
partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub
części;
8.3.2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
8.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
8.5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia
otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi
wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu, z
wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu
dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę.
Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności,
jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób
zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie
zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze
zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z
powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od
tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8.6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy
lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że
Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Konsument ponosi bezpośrednie
koszty zwrotu Produktu.
8.7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące
wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia
charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
8.8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w
odniesieniu do umów wymienionych w art. 38 ustawy o Prawach konsumenta, w
szczególności:
8.8.1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po
spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
8.8.2.w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany,
wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego
zindywidualizowanych potrzeb;
8.8.3.w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym
opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na
ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte
po dostarczeniu;
8.8.4.w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu
na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
8.8.5.w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo
programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli
opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
9.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie
Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami i mają pierwszeństwo przed
odpowiednimi postanowieniami pozostałej części Regulaminu. Do Klientów
i Usługobiorców nie będących konsumentami nie mają zastosowania w szczególności
pkt 6.4., pkt 7, pkt 8.
9.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem
w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy
Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie
Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
5
9.3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć
dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać uiszczenia zaliczki w całości albo
części.
9.4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta
korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty
lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi
odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go
do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
9.5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika, Klient
obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego
rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie
Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia
odpowiedzialności przewoźnika.
9.6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu
rękojmi za Produkt wobec Klienta zostaje ograniczona do uprawnień opisanych w pkt 9.
9.7. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami, Usługodawca może
wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem
natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn, poprzez przesłanie Usługobiorcy
stosownego oświadczenia.
9.8. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta, bez względu na jej podstawę
prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za
wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z
tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych.
9.9. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta tylko za typowe szkody
przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu
utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem.
9.10.Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem zostają poddane sądowi
właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
10.1.Umowy zawierane są w języku polskim.
10.2.Zawartość strony internetowej dlaSamorzadow.pl jest własnością Usługodawcy. Treści
te są chronione prawem autorskim i innymi prawami. Ich wykorzystanie dozwolone jest
wyłącznie za wyraźną zgodą Usługodawcy.
10.3.Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych
przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na
realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
10.4.W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze
ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto), zmieniony Regulamin wiąże
Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384¹
Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach
i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.
10.5.W wypadku, gdy zmiana Regulaminu będzie skutkowała wprowadzeniem nowych
opłat lub podwyższeniem obecnych, Usługobiorca będący konsumentem ma prawo
odstąpienia od umowy. Do złożenia oświadczenia stosuje się odpowiednio pkt 8.1.
10.6.W przypadku zawarcia, na podstawie niniejszego Regulaminu, umów o innym
charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży), zmiany Regulaminu nie
naruszają praw nabytych Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia
w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały
6
wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub
wykonane Umowy Sprzedaży.
10.7.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Załącznik do regulaminu nr 1